PŘEDMĚT ČINNOSTI FIRMY:

Projekční, inženýrská, obchodní a poradenská činnost v oboru vodního hospodářství.

  • ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
  • KANALIZACE
  • ŘEŠENÍ KRAJINOTVORNÝCH PRVKŮ (mokřadní biotopy, apod., s využitím vhodně upravené vyčištěné odpadní vody)
  • VODOVODY

a související stavby. Při řešení staveb je velmi dbáno na architektonické řešení staveb s ohledem na jejich začlenění do krajiny. Z hlediska použitých materiálů upřednostňujeme kvalitu, a tím minimalizaci provozních nákladů staveb.

Firma má rovněž osvědčení k činnosti koordinátora BOZP (Ing. Jindřich Wolf).

Čistírny odpadních vod jsou navrženy jako ČOV s technologiemi, splňujícími požadavky směrnic, předpisů a norem EU. Řešení zabezpečuje plnění těch parametrů staveb, které jsou platné a požadované v rámci EU, a jsou v souladu s platným nařízením vlády a ostatní platnou legislativou ČR.

Navržená řešení doporučují řešení likvidace odpadů a kalu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., včetně platných změn a souvisejících vyhlášek.

Čistírny odpadních vod jsou navrhovány s technologií oběhové nebo směšovací aktivace, s úplnou aerobní stabilizací kalu, nitrifikací a simultánní nebo oddělenou denitrifikací. Tato řešení ČOV (dle velikosti) nemusí obsahovat primární usazování a přebytečný kal ze systému odchází již stabilizovaný, není potřeba jej samostatně stabilizovat. U ČOV s vyšší koncentrací a množstvím přiváděného znečištění je zařazen anaerobní stupeň čištění odpadních vod, včetně anaerobního kalového hospodářství. Tyto technologie považujeme za provozně velmi spolehlivé a jednoduché, s vysoko dosažitelnou účinností čištění odpadních vod.

Navržené ČOV pracují s vysokou účinností odbourávání vstupního znečištění odpadních vod. Proces odbourávání jednotlivých složek je řízen automaticky na základě monitorování systému, s možností elektronického přenosu dat, archivace a případně i externí ovládání systému.

Navrhujeme vhodná řešení čištění odpadních vod pro dodržení parametrů na odtoku, daných platnou legislativou (vl. nař. č. 401/2015Sb.).

Kalové hospodářství je řešeno s kalovou koncovkou, podle velikosti čistírny, buď strojní odvodnění kalu nebo uskladnění kalu k odvozu na odvodnění nebo na další zpracování. Kapacitně je kalové hospodářství dimenzováno tak, aby umožnilo dostatečnou akumulaci kalu na čistírně po dobu, vyžadovanou agrotechnickými lhůtami, především v zimním a vegetačním období a také, aby bylo možné operativně reagovat na potřebu provozu. Důraz klademe na stabilizaci přebytečného kalu a její vazby na zbytkový obsah anorganického dusíku a organického podílu.

Tyto podmínky m.j. splňuje systém autotermní aerobní termofilní stabilizace čistírenských kalů čistým kyslíkem, systém OSS® (Oxyterm Sludge System), s kvalitou kalu, vyhovující přímé aplikaci takto upraveného kalu na zemědělské pozemky.

Jsme rovněž spolupůvodcem vynálezu jednotky NRBF, což je technologické řešení 3. stupně čištění odpadních vod. Jedná se o systém na odstraňování nutrientů ve zpětném proudu. Systém umožňuje v jednom technologickém celku, vybaveném systémem reaktorů, zajistit odstraňování požadovaných nutrientů (fosfor, dusík).

Řešení krajinotvorných prvků jsou koncipovány jako prvky revitalizace krajiny v rámci opatření ke zlepšení životního prostředí. Cílem staveb je podpora biodiverzity se zaměřením na uchování a zvyšování početnosti druhů, realizované především vytvořením vhodných podmínek pro jejich existenci. Stavby sledují dosažení ekologické stability území. Vybudováním těchto prvků vznikne v dané lokalitě nový biotop umožňující život vodním a s vodou spjatým živočichům. Vybudováním vodní plochy dojde k lepší regulaci vodních poměrů s cílem zadržování vody v krajině. Díky vytvoření tůní s členitým dnem na lokalitě vzniknou podmínky pro výskyt dalších druhů živočichů vázaných na vodní a mokřadní biotopy (místo pro rozmnožování, zdroj potravy) a zvýší se druhová pestrost území. Vytvořením těchto prvků dojde k lepší regulaci vodních poměrů s cílem zadržování vody v krajině.