PŘEDMĚT ČINNOSTI FIRMY:

 

Projektová, inženýrská, obchodní a poradenská činnost v oboru vodního hospodářství, ve specializovaných oborech:

  • čištění odpadních vod
  • kanalizace
  • řešení krajinotvorných prvků (mokřadní biotopy, apod., s využitím vhodně upravené vyčištěné odpadní vody)
  • vodovody

Při řešení staveb je velmi dbáno na architektonické řešení staveb. Z hlediska použitých materiálů upřednostňujeme kvalitu a minimalizaci provozních nákladů staveb.

Jsme rovněž spolupůvodcem vynálezu jednotky NRBF, což je technologické řešení a systém automatického řízení zařízení na odstraňování nutrientů ve zpětném proudu. Systém umožňuje v jednom technologickém celku, vybaveném systémem reaktorů, zajistit odstraňování požadovaných nutrientů (fosfor, dusík) v souladu s užitným vzorem zn. CZ 20983 U1.

Řešení krajinotvorných prvků jsou koncipovány jako prvky revitalizace krajiny v rámci opatření ke zlepšení životního prostředí. Cílem staveb je podpora biodiverzity se zaměřením na uchování a zvyšování početnosti druhů, realizované především vytvořením vhodných podmínek pro jejich existenci. Stavby sledují dosažení ekologické stability území. Vybudováním těchto prvků vznikne v dané lokalitě nový biotop umožňující život vodním a s vodou spjatým živočichům. Vybudováním vodní plochy dojde k lepší regulaci vodních poměrů s cílem zadržování vody v krajině. Díky vytvoření tůní s členitým dnem na lokalitě vzniknou podmínky pro výskyt dalších druhů živočichů vázaných na vodní a mokřadní biotopy (místo pro rozmnožování, zdroj potravy) a zvýší se druhová pestrost území. Vytvořením těchto prvků dojde k lepší regulaci vodních poměrů s cílem zadržování vody v krajině.