Město Telč ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Město Telč ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Město Telč
Počet obyvatel 8.000 EO
Délka kanalizace 4.400 m
Zahájení stavby: 1996
Realizace: 1998
Trvalý provoz: 1999
Kraj: Vysočina
Lokalita: 26km jižně od města Jihlava
Systém ČOV: Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Chemické srážení fosforu. Zahuštění kalu tlakovou flotací. Strojní odvodnění kalu – odstředivka 1.BS. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Mechanické předčištění v uzavřeném objektu. Jednotná kanalizace.
Recipient: Telčský potok-Moravská Dyje

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
1.630 m3.d-1 960 kg.d-1 480 kg.d-1 440 kg.d-1 80 kg.d-1 12 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
98 kg.d-1 21.2 kg.d-1 24,5 kg.d-1 8,2 kg.d-1 32,8 kg.d-1 4,9 kg.d-1
60 mg.l-1 13 mg.l-1 15 mg.l-1 5 mg.l-1 20 mg.l-1 3 mg.l-1