Město Brtnice DOBUDOVÁNÍ KANALIZACE A INTENZIFIKACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Město Brtnice  DOBUDOVÁNÍ KANALIZACE A INTENZIFIKACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Město Brtnice
Počet obyvatel 2614 EO
Délka kanalizace 4.114 m
Zahájení stavby: 2007
Realizace: 2008
Trvalý provoz: 2009
Kraj: Vysočina
Lokalita: 10km jihojihovýchodně od města Jihlava
Systém ČOV: Řešení na úroveň podmínek platné legislativy. Směšovací aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace. Dešťová zdrž. Mechanické předčištění s praním písku v uzavřeném objektu. Strojní odvodnění kalu. Jednotná kanalizace.
Recipient: Brtnice

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
392 m3.d-1 314 kg.d-1 157 kg.d-1 144 kg.d-1 29 kg.d-1 6,5 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
27,4 kg.d-1 7,8 kg.d-1 7,8 kg.d-1 3,1 kg.d-1 5,9 kg.d-1 1,2 kg.d-1
70 mg.l-1 20 mg.l-1 20 mg.l-1 8 mg.l-1 15 mg.l-1 3 mg.l-1